Viktig information till våra användare

I samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018 görs också vissa förändringar i hanteringen av Lex Press kundregister och vissa utskick.
Klicka för att läsa mer

SENASTE NYHETER
Fasadändring stred inte mot detaljplanen
Den omständigheten att garaget är uppfört på punktprickad mark innebär enligt Mark- och miljööverdomstolen inte att fasadändringen strider mot detaljplanen. Enligt 9 kap 30 § 2 st plan- och bygglagen behöver inte byggnaden som åtgärden avser överensstämma med detaljplanen när det gäller bland annat påverkan på byggnadens yttre.
2021-05-18 16:35:00

Stadsbyggnadsnämnden var inte motpart
Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm beviljade bygglov för balkonger och fönsterdörrar mot gatan på en fastighet i staden.
Ett överklagande som kom in avvisades som för sent inkommet. De klagande anförde att de inte fåt kännedom om bygglovsbeslutet i tid.
Stadsbyggnadsnämnden anförde att eftersom antalet kända sakägare hade varit så stort, medförde en undantagsbestämmelse i plan- och bygglagen (20...
2021-05-18 00:00:00

Sjukskrivning för att förlänga semester grund för avskedande
En polis åkte på en semesterresa till Seychellerna under en period som endast delvis omfattades av för honom beviljad semester. Under bortavaron sjukanmälde han sig till arbetsgivaren för den vecka av resan för vilken han inte beviljats semester. Efter återkomsten till arbetet avskedades han från sin anställning med hänvisning till olovlig frånvaro. Arbetsdomstolen har funnit utrett att arbetstaga...
2021-05-12 00:00:00

Det fanns orsakssamband mellan avskedande och senare inkomstförlust
En arbetstagare har avskedats från sin tillsvidareanställning. Under året därefter har han haft provanställningar hos två olika arbetsgivare, som inte har övergått i tillsvidareanställning. Det har inte påståtts att provanställningarna har upphört av till följd av misskötsamhet eller motsvarande från hans sida eller att han felaktigt skilts från dessa anställningar.
Arbetsdomstolen har funnit at...
2021-05-12 00:00:00

Boende vid väg går miste om bullerskydd
Boende vid en väg i Norrköping menade att det inte gick att vistas på tomten på grund av allt trafikbuller. Kommunen förelades att ordna ett bullerplank. Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggandet eftersom ljudnivån vid fasaden underskrider riktvärdet för bebyggd miljö i infrastrukturpropositionen och då det inte i övrigt finns särskilda skäl att förelägga om bullerbegränsande åtgärder.
2021-05-18 08:58:00

Inga osanna fakturor vid efterbeskattning
Det finns enligt kammarrätten omständigheter som ger skäl att ifrågasätta underentreprenörens fakturor. När det gäller efterbeskattningen finner kammarrätten dock att det inte klart framgår att arbetskraften inte tillhandahållits eller förmedlats av underentreprenören och därför bifalls bolagets överklagande.
2021-05-17 16:20:00

HD prövar om hyresvärd missat möjligheten att neka make ta över hyreskontrakt
En kvinna har hyreskontrakt på en lägenhet, där hon bor med sin make. Fastighetsägaren har sagt upp kontraktet och uppsägningen bifölls av hovrätten 2018.
Tvist har uppstått om hennes man har rätt att ta över kontraktet. Fastighetsägaren har gjort gällande att det saknas förutsättningar för honom att ta över kontraktet med motiveringen att det avtal som hans hustru tidigare haft varit ogiltig.
...
2021-05-10 00:00:00

Villaägare får sopkärl som blickfång
Täby kommun anvisade en ny plats för hämtning av hushållsavfall. Detta medförde att upp till 20 sopkärl kunde placeras permanent vid vägkanten utanför en villas gräsmatta och i blickfånget från villans köks- och matsalsfönster. Mark- och miljööverdomstolen finner att den valda platsen är godtagbar.
2021-05-17 08:54:00

Stomljud motiverade inte ersättningsbostad
Bostadsrättsföreningen i Bromma förelades att utreda stomljud i en lägenhet och att erbjuda bostadsrättsinnehavaren ett ersättningsboende. Mark- och miljööverdomstolen finner till skillnad från underinstanserna att det saknas tillräckliga skäl för föreläggande om att erbjuda en ersättningsbostad under utredningstiden.
2021-05-17 07:41:00

Ingen ny mast vid Nackareservatet
Högsta domstolen finner vid en intresseavvägning, där särskild vikt läggs vid att det i översiktsplanen för Nacka kommun angetts att nya åtgärder endast kan komma i fråga om de rör rekreation och om åtgärden inte skadar riksintresset och naturvärdena, att bygglov för ytterligare en radiomast vid Nackareservatet inte ska tillåtas.
2021-05-12 12:44:00

 
BRANSCHNYTT (se hela listan...)
>> ADN Law biträder vid köpet av Fåfängan
ADN Law, genom delägarna Kristoffer Sparring och Joacim Öhlund samt biträdande juristen Nejra Poljo, har biträtt köparna i samband med köpet av Fåfängan Restaurang och Evenemang från Nordic Trade Network AB. Köpet genomfördes genom förvärvet av samtliga aktier i Vanitybar AB som äger och driver restaurangrörelsen belägen på Södermalm i Stockholm.
>> Baker & McKenzie företräder Carnegie i Anotos företrädesemission
Anoto utvecklar och säljer digitala pennor och licensierar ut programvarulösningar till slutanvändare och partners.
>> Lindahl rådgivare när AstraZeneca sluter avtal med Lipigon
AstraZeneca AB har ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Lipigon Pharmaceuticals AB för att gemensamt identifiera och utveckla läkemedelskandidater som främjar en stabilisering av enzymet Lipoproteinlipas (LPL) och som kan användas för behandling av blodfettsrubbningar och hjärt- och kärlsjukdom.
>> Roschier företräder Strax
Roschier företräder Strax Group GmbH och dess huvudägare i samgåendet med AB Novestra (publ).
>> Mannheimer Swartling biträder Humana
Humana AB har den 22 mars 2016 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm.
>> Mannheimer Swartling biträder Hemsö
Hemsö har under perioden december 2015 till mars 2016 förvärvat sex äldreboenden i Wiesbaden, Taunusstein, Darmstadt, Hadamar and Bremen till ett värde av 575 miljoner kronor. De förvärvade äldreboendena omfattar totalt 45 servicelägenheter med plats för cirka 670 personer.
>> Cederquist biträder Hemfosa
Cederquist företräder Hemfosa Fastigheter AB i samband med en nyemission av stamaktier som tillför bolaget cirka 1 800 MSEK.
>> MAQS har biträtt Corem
Corem har förvärvat Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter som i huvudsak är belägna i Stockholm, Malmö, Göteborg samt Jönköping. Fastigheterna förvärvas i bolagsform och säljare är fyra privatpersoners bolag.
>> Mannheimer Swartling biträder Nautec
Det danska bolaget Nautec A/S har förvärvat Watski AB med dotterbolag. Watski är den ledande båttillbehörsgrossisten i Norden.
>> Synch rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson
Synch har varit juridisk rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson Group i samband med dess förvärv av Involve Communication AB.